Basics of Finance


Basics of Finance by ELgün F. Qurbanov